Garanție și conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului și suntem răspunzatori pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul livrării produselor.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreuna cu Factura Fiscală, Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă.

Informații despre garanția comercială limitată a produselor comercializate de VOX Store

Toate produsele comercializate de societatea comercială Vox Store beneficiază de garanție comercială limitată. Această garanție, indiferent de termenul oferit de producător, nu acoperă următoarele:

 • uzura normală a produsului (incluzând, dar fără a se limita la acestea, uzura lentilelor de cameră, a acumulatorului sau a afișajului, etc.);
 • defectele cauzate de manevrarea brutală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, defectele cauzate de obiecte ascuțite, de îndoire, comprimare sau cădere, etc.);
 • defectele sau stricăciunile cauzate de utilizarea incorectă a produsului, inclusiv de utilizarea contrară instrucțiunilor date de producător;
 • defectele sau presupusele defecte cauzate de utilizarea produsului cu produse, accesorii, software și/sau servicii care nu sunt create sau furnizate de producător, și nici defectele cauzate de utilizarea produsului în alt scop decât cel pentru care a fost conceput;
 • garanția comercială limitată înceteaza să mai fie executorie dacă produsul a fost deschis, modificat sau reparat de o altă entitate decât centrele autorizate de service, dacă este reparat cu piese neautorizate sau dacă numărul de serie al produsului, codul de dată al accesoriului au fost îndepărtate, șterse, au devenit greu lizibile sau au fost modificate în orice fel;
 • garanția comercială limitată încetează să mai fie executorie dacă produsul a fost expus la umezeală, la condiții extreme din punct de vedere termic sau al altor factori de mediu, la treceri bruște de la o stare termică sau de mediu la alta, la coroziune, la oxidare, daca a intrat în contact cu alimente, cu lichide sau cu produse chimice, sau dacă a fost depozitat în condiții neconforme cu cele specificate de producător.

Termenul de garanție comercială asigurat de către VOX Store pentru un produs este de 1 an sau egal cu termenul de garanție comercială acordat de producătorul acelui produs, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Termenul de garanție comericală a produselor se consideră de la data menționată în Certificatul de Garanție și Conformitate precum și în Factura Fiscală care atestă vânzarea.

Garanția de conformitate

Răspunderea Vox Store, pentru lipsa conformității produselor comercializate, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 24 luni de la livrarea produselor, dată menționată în Certificatul de Garanție și Conformitate precum și în Factura Fiscală care atestă și însoțesc vânzarea.

Garanția de conformitate se aplică doar Consumatorilor definiți conform Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: „Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidență prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, timp în care se asigură piese de schimb în postgaranție;

Garanția este valabilă doar pe teritoriul național cu excepția acelor produse care beneficiază de garanție internațională așa cum este stabilit de producător.

Condiţii de acordare a Garanţiei şi Conformităţii

Serviciile de service în cadrul perioadei de garanție sunt asigurate la sediul vânzătorului din Iulius Mall Timișoara, etaj 1.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreuna cu Factura Fiscală, Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre apariția lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 luni de la data constatării acesteia.

Până la proba contrară, orice lipsa de conformitate (defect) apărut în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la data livrării, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se considera că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 • corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip; fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului;
 • cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului, zn condițiile legii și celor enumerate în Certificatul de Garanție și Conformitate;
 • orice reparare sau înlocuire a produsului șn perioada de garanție va fi rezolvată într-o periodă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice;
 • consumatorul poate solicita o reducere de preț sau rezoluțiunea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara și nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezonabila de timp sau dacă nu a realizat repararea fără un inconvenient semnificativ pentru consumator;
 • perioada de nefuncționare datorată lipsei de conformitate a produsului prelungește în mod corespunzător termenul de conformitate; în acest sens se va face mentiune în Certificatul de Garanție și Conformitate;
 • în cazul înlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului.

Limitări şi excluderi ale Garanţiei şi Conformităţii

Vânzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproportionată în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile tinand cont de valoarea produsului fara defect sau de importanta lipsei de conformitate si dacă ar putea fi realizată o reparație alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator.

Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minora.

Dacă vânzătorul nu constata existența unui defect pentru care se angajează în răspunderea acestuia, rezultă că situația este o solicitare nejustificată de acordare a garanției, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanță/oră.

Nu se consideră a fi lipsa de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Produsele consumabile (cartușe de imprimanta) și accesoriile (cabluri, căști, huse, stylus, etc.) nu beneficiază de garanție – vă rugăm să verificați buna funcționare a acestora în momentul achiziționării.

Garanția nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucțiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentația însoțitoare și cum au fost prezentate la predarea produsului.

Problemele de natură software (legate de sistemul de operare, aplicații, software iPod, etc.) nu fac obiectul garanției, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către client a tarifelor de service în vigoare.

Nu răspundem de eventualele incompatibilități dintre sistemele sau subansamblele livrate de noi și produsele altor firme.

Nu se acordă garanție pentru defectele generate de șocuri mecanice sau de fluctuații/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesivă, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, etc.).

Garanția nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos (cu excepția cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, trăznet, inundație, foc etc.

Garanția se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenții din partea unor persoane neautorizate de vânzător.

Garanția se pierde dacă tipul sau seria de pe produs au fost modificate, șterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile.

Pachetele software beneficiază de garanție numai în ceea ce privește integritatea programelor pe mediul de stocare. Eventualele defecte ale acestora se semnalează în maxim 30 zile de la livrare.

Garanția nu acoperă în nici o situație eventualele pierderi de informații datorate defectării produselor, iar furnizorul nu răspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. În acest sens se recomandă cumpărătorilor să beneficieze de un sistem de salvare periodică a programelor sau datelor importante. Înainte de a va prezenta la punctul autorizat de service, efectuați copii de siguranță ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurată prin condițiile de garanție: pierderea datelor în urma intervenției în service sau în urma unor defecte ale mediilor de stocare (unitate hard-disc, unitate optică, flash drive, iPod, etc.) nu poate fi imputată vânzătorului.

Monitoarele LCD cu matrice activă (inclusiv ecranele de portabil) nu beneficiază de garanție în limita unui număr de anomalii la nivel de subpixeli stabilit de către producător.

Vă recomandăm să păstrați ambalajele originale pentru situația în care aveți nevoie să trimiteți/aduceți în garanție produsul la unitatea de service.